ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവ്..


മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍, ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒഴിവുള്ള ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനത്തിനായി യോഗ്യത ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് ബി.ടേക് യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്കായി 16.11.2021 ചൊവാഴ്ച 10 മണിക്ക് എഴുത്ത് പരീക്ഷയും കൂടികാഴ്ചയും നടത്തുന്നു. കൂടികാഴ്ച സമയത്ത് യോഗ്യത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, തൊഴില്‍ പരിചയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ അസലും പകര്‍പ്പും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.

Post By Job.Payangadilive.in

Post a Comment

Previous Post Next Post