ഡോക്ടര്‍, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് താത്കാലിക നിയമനം..


വിഴിഞ്ഞം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് താത്കാലിക തസ്തികകളില്‍ നിയമനത്തിന് ഡിസംബര്‍ 10 ന് രാവിലെ 10 ന് സാമൂഹിക കേന്ദ്രത്തില്‍ വാക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തും. ഡോക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ ഒരു മാസത്തേക്കും നഴ്സ് തസ്തികയില്‍ രണ്ടു മാസത്തേക്കുമാണ് നിയമനം. ഇരു തസ്തികളിലും ഓരോ ഒഴിവുകളാനുള്ളത്. ഡോക്ടര്‍ക്ക് വേണ്ട കുറഞ്ഞ യോഗ്യത എം.ബി.ബി.എസ്. പ്രതിമാസ വേതനം 41,000 രൂപ. സ്റ്റാഫ് നഴ്സിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ യോഗ്യത ജി.എന്‍.എം. പ്രതിമാസ വേതനം 15,000 രൂപ.

Post a Comment

Previous Post Next Post