റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ..


ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് (IMG) തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസില്‍ ഡിസംബര്‍ രണ്ടിന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്‍ കരാര്‍ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വാക്ക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തും. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.img.kerala.gov.in.

Post a Comment

Previous Post Next Post