പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയറുടെ താത്ക്കാലിക ഒഴിവ്

വയനാട്: നാഷണല്‍ റര്‍ബന്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ തിരുനെല്ലി ക്ലസറ്ററിന്റെ ഡി.പി.ആര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണം, സൈറ്റ് പഠനം, ഡി.പി.ആര്‍ രൂപീകരണം, എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍ എന്നീ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കായി ഒരു പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയറെ പരമാവധി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള വാക്ക്-ഇന്‍-ഇന്റര്‍വ്യു ജനുവരി 19 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിലെ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗം ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടക്കും. വിവര ശേഖരണത്തിലും പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലുമുള്ള മുന്‍ പരിചയം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ടുകളിലെ പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവയുള്ള ബി-ടെക് സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ അസ്സല്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം ഇന്റര്‍വ്യൂവില്‍ പങ്കെടുക്കാം.

Post a Comment

Previous Post Next Post