റിസർച്ച് ഫെലോ ഒഴിവ്..


പാർലമെന്ററി കാര്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റിസർച്ച് ഫെലോ തസ്തികയിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: https:www.ipaffairs.org.

Post a Comment

Previous Post Next Post