കെ.എഫ്.ആർ.ഐയിൽ പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോമാരുടെ താത്കാലിക ഒഴിവ്..


കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ 29 ജൂലൈ 2024 വരെ കാലാവധിയുള്ള സമയബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതിയായ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ആൻഡ് മെയിന്റനൻസ് ഓഫ് ദി സെന്റർ ഫോർ സിറ്റിസൻ സയൻസ് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്‌സിറ്റി ഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സിൽ മൂന്ന് പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോയുടെ താത്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.kfri.res.in.

Post a Comment

Previous Post Next Post