വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ..വിഴിഞ്ഞം സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ കീഴിൽ ഇസിജി ടെക്‌നീഷ്യൻ, ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്തികകളിൽ വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. ഇസിജി ടെക്‌നീഷ്യന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഗവ. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസിജി ടെക്‌നീഷ്യൻ കോഴ്‌സ് പാസ്സായിരിക്കണം. ഇരു തസ്തികകളിലും ഒന്നു വീതം ഒഴിവാണുള്ളത്. പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സിനു താഴെ. ശമ്പളം: 300 രൂപ (മുന്നൂറ് മാത്രം) ദിവസവേതന നിരക്ക്. ഗവ. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഡി ഫാം കോഴ്‌സ് പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്റർവ്യൂ 22ന് രാവിലെ 10 ന് നടക്കും.

Post a Comment

Previous Post Next Post